Barış Nedir? İslam Dininin Nihai Hedefi Barış

Barış nedir ne demektir ve İslam’da barışın önemi nedir bakalım.

Barış Nedir?

Barışı, sade bir şekilde kişinin ya da toplumun çevresiyle iyi uyum içerisinde olup diğerini rahatsız etmeden yaşamını sürdürmesi şeklinde tarif etmek mümkündür. Bütün semavî dinlerin barışı öncelediği gibi İslam Dini de bu konuya azami ölçüde hassasiyet göstermiştir. Çünkü İslam, barışı temel alan, tercihini barıştan yana kullanan, başka bir seçenek kalmaması durumunda savaşı da bir çözüm yolu olarak gören bir inanç ve yaşama biçimi getirmiştir.

Barış Nedir İslam Dininin Nihai Hedefi Barış

İslam Dinini bir terör diniymiş gibi göstermeye çalışmaktadırlar.

Ne var ki, İslam’ın bu hoşgörüsü hep yanlış anlaşılmış, özellikle Hıristiyanlık taassubundan kurtulamayan Batılı devletler ve birtakım uluslararası toplum, İslam’ı ve Müslümanları kötü isim ve lakaplar vererek dünyaya tanıtmışlardır.

Günümüzde Müslüman kimliğini taşıyan bazı kimselerin teröristçe eylemleri dolayısı ile görsel ve yazılı basında bazı tabirler kullanılarak, İslam Dinini bir terör diniymiş gibi göstermeye çalışmaktadırlar.

İslam Dininin nihai hedefi barışı kurmaktır.

Adını سلم (selam) kökünden alan ve barış anlamına gelen İslam dininin nihai hedefinin, mümkün olan en geniş kapsamlı barışı kurmak olduğunu, getirdiği evrensel mesajı bir bütün olarak ele aldığımızda açıkça görmekteyiz. Bu tür ifadeleri kullananlarda eğer bir art niyet yoksa bilgi eksikliğinin olduğu görülmektedir. Çünkü terör bir insanlık suçudur ve terörün herhangi bir dine izafe edilmesi çok yanlış olduğu gibi asla İslamisî de olamaz.

Diğer yandan bir olayı, olguyu, görüş ve düşünceyi anlayabilmek, ancak bütünü oluşturan temel kavramların iyice bilinmesi ve anlaşılmasıyla mümkündür. Kavramlar, bir konunun anlaşılması noktasında anahtar rolünü teşkil etmektedir. Kavramların, kelimelerin eksik ya da yanlış anlaşılması, bizatihi o meselenin bütününün eksik ya da yanlış anlaşılmasına sebebiyet vermektedir.

Bundan dolayı İslam’ın barışı önceleyen bir din olduğunu iyi bir şekilde bilmeyenlere, onun temel kavramlarını anlatmak gerekiyor. Bundan dolayı barış kelimesinin etimolojik yönünü, Kur’an ve Sünnet içerisindeki yerini tespit etmeğe çalışacağız.

 

Kaynakça: FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi – Barış’ın İslam’ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi’ndeki Yeri – Yasin Yılmaz

Yorum yapın