Çeşitliliği Korumak İçin – Ayrımcılık Nedir? Ayrımcı Davranışın Temelinde Ne Vardır?

Ayrımcılık; kişilerin, belirli bir toplumsal grubun üyesi oldukları için kötü veya haksız muameleye maruz kalması olarak tanımlanmaktadır. Bu toplumsal gruplar; ulusal ya da etnik köken, ırk ya da renk, düşünce ya da inanç, yaş ya da cinsiyet temelli olabilir.

Ayrımcı davranışların temelinde ön yargı, cehalet (bilgisizlik), hoşgörü ve tolerans yoksunluğu, ideolojik yaklaşım, hak ve özgürlük konusundaki yetersiz bilinç gibi nedenlerin yer aldığı görülmektedir.

Çok farklı biçimlerde ortaya çıkan ayrımcı tutum ve davranışların ortak noktası şunlardır: ötekileştirme, engelleme, dışlama, gözden düşürme (itibarsızlaştırma) ya da aşağılama (kötüleme). Ortak yararı korumak için bütün bunlarla mücadele edilmesi gerektiği açıktır. Peki, ama nasıl?

çeşitliliği korumak için

Birleşmiş Milletler (BM) 2004 yılı Kalkınma Raporu’nda tüm dünyada 5 bin farklı etnik grubun yaşadığı, 70 ülkede ise 4 bin farklı dil kullanan 300 milyon nüfuslu yerli azınlık bulunduğu ifade edildi.

Rapora göre, nüfusunun yüzde 62’si Malay, yüzde 30’u Çinli, yüzde 8’i ise Hintli olmasına rağmen Malezya’da 1970-1990 yılları arasında yıllık ortalama yüzde lO’luk bir büyüme ger­çekleşti. Dünyanın kültürel çeşitliliği en fazla toplumu olan ABD ise ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini devam ettir­di.

On beş ayrı resmî dilin konuşulduğu Hindistan ise (Bu arada dünyada 6 binden fazla dil konuşulmaktadır.) ekonomik alanda olduğu kadar eğitim ve sağlık alanlarında da önemli yol aldı (Görsel: Dünya Dilleri, 2011, www.mayfairconsultants.co.uk).

İnsanlar, topluluklar hâlinde yaşarlar. Bu toplulukla­rın içinde dinî, siyasi, kültürel ve etnik gruplar vardır. Her bir grup, az ya da çok diğer gruplardan farklıdır. Farklılık, dünyadaki tüm toplumlar için tümüyle ve kesin olarak yok edilemez bir insanlık durumu gibi görünmektedir.

ortak tarih
Ortak tarih, bayrak ve vatan; çeşitli ırk, dil, din ve kültür-den insanı bir arada tutan değerlerdir (Fotoğraf: www.haber-clniz.biz).

İnsanlık tarihi, farklıkları ortadan kaldırmaya çalışmanın anlamsız olduğunu bize söyler. Sonuçları uzlaşmazlık, çatışma, göç, iç savaş ve soykırıma kadar ulaşan ayrımcılığı önlemenin en bilinen yolu, çeşitliliği korumak; farklı grupları bir arada tutan dil, din, tarih, vatan, konukseverlik, hoşgörü gibi üst değerleri yaşatmaktır.

Çeşitliliği Korumak İçin - Ayrımcılık Nedir? Ayrımcı Davranışın Temelinde Ne Vardır?

Dünyanın birçok ülkesinde insanlar düşünce, siyasi görüş, dinî inanç, mezhep gibi farklılıklar yüzünden hâkim görüş tarafından dışlanma ve engellenme ile karşılaşabilmektedir. Ne güzel ki demokratik tepkiler er geç meyvesini vermekte­dir.

Çoğu zaman çözüm basittir: Herkese eşit bir hukuk ve adil bir uygulama (Görsel: Üniversite­lerde başörtüsünü yasaklayan Yüksek Öğretim Kurulu Karan’nı protesto eden bir gösterici, 2008, Reuters).

Yorum yapın