İhtilaller Çağı – Yeni İhtilallere Giden Yol

Fransız İhtilali’nin milliyetçilik ve özgürlük düşünceleri bütün Av­rupa devletlerini etkilemiştir. Kendileri için yıkıcı olan bu düşünce­leri engellemek isteyen Avrupalı devletler, 1815 Viyana Kongresi kararlarıyla eski düzeni sürdürmeye çalışmıştır. Bu durum özgürlük düşüncelerini geniş ölçüde benimsemiş bu­lunan Avrupa toplumlarında, bir kez daha otoriteye karşı tepki oluşturmuştur.

Viyana Kongresi (Gravür)
Viyana Kongresi (Gravür)

Sanayi Devrimi sonrası zengin­leşen ve etkinliğini artıran bur­juva sınıfı, kendi görüşlerine ve çıkarlarına uygun politika izle­yen bir hükûmet biçimi kurma­ya çalışmıştır. Bunun yanında işçilerin gerek yaşam gerekse çalışma koşullarının elverişsiz olması, büyük toplumsal sorun­ları da beraberinde getirmiştir.

Burjuvazi ve işçi sınıfının yeni haklar elde etmek istemesi, monarşilerin yetersizliği ile birleşince Avrupa’da yeni devrimler başlamıştır. Meydana gelen bu gelişmeler sonucunda ve özgürlük düşüncesinin etkisiyle Avrupa’da anayasal sistem savunulmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda, mutlakiyete karşı tepki olarak Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın birçok yerinde ihtilaller başlamıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Sanayi Devrimi, liberalizm ve milliyetçilik gibi yeni güçler; Avrupa’da Orta Çağ’dan beri hâkim olan monarşi, kilise ve feodaliteye karşı mücadele etmiştir. Bu güçler arasında yaşa­nan çatışmalar sonucunda Avrupa’da 1830 ve 1848 İhtilalleri yaşanmıştır.

Yorum yapın