Tarım ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar, Endüstri Alanındaki Uygulamalar, Çevre Alanındaki Uygulamalar

Tarım ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar, Endüstri Alanındaki Uygulamalar ve Çevre Alanındaki Uygulamalara bakalım.

Tarım ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar

Tarımda, zararlı böceklerle mücadelede kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Bu mad­delerin kullanılması ekolojik kirlenmeye neden olduğundan hayatın sürdürülebilirliği için biyolojik mücadele yöntemine geçilmesini zorunlu kılmaktadır. Genetik mühen­disliği ve biyoteknolojinin tarım alanındaki uygulamalarının amacı; bitkileri zararlılara karşı dirençli hâle getirmek, ürünlerin besin değerlerini artırmak, üretim maliyetlerini azaltmak ve dayanıklılığın artırılması ile ürün kalitesini yükseltmektir.

Altın pirinç
Altın pirinç

Örneğin pirinç bit­kisine A vitamini sentezlemesini sağlayacak genin aktarılması ile bitkinin vitamin değeri yükseltilmiştir. Bu pirince altın pirinç denir. Ateş böceklerinin ışık saçmasını sağlayan genin izole edilmesi ve tütün bitkisine aktarılması ile genetiği değiştirilmiş olan tütün bitkisinin ışık saçtığı gözlemlenmiştir. Bu çalışma diğer tarım ürünlerindeki biyoteknolojik uygulamara öncü olmuştur.

Işık saçan tütün bitkisi
Işık saçan tütün bitkisi

Endüstri Alanındaki Uygulamalar

Rekombinant DNA teknolojisiyle endüstriyel enzimler üretilir. Bu enzimlerin bazıları, sentetik olarak da üretilebilmektedir ancak biyoteknolojik yöntemlerle daha hızlı ve ekonomik üretim yapılmaktadır. Bu yöntemlerle üretilen enzimler; tıp, tekstil, dericilik, gıda endüstrisi, kâğıt endüstrisi ve temizlik sanayisinde kullanılmaktadır. Ayrıca B2 vitamini, antibiyotikler, kontakt lens solüsyonları, polyester ve bazı kumaşların elde edilmesi biyoteknolojinin endüstri alanındaki uygula­malarına örnek verilebilir.

Enzim içeren temizlik ürünleri
Enzim içeren temizlik ürünleri

Çevre Alanındaki Uygulamalar

Transgenik mikroorganizmalar, çevreyi kirleten etmenlerin yok edilmesi veya etkenlerinin azaltılmasında kullanılmaktadır. Bazı bakteriler nikel, bakır, kurşun gibi ağır metalleri; bakır sül­fat veya demir sülfat gibi bileşiklere çevirerek ağır metallerin kirletici özelliğini azaltmaktadır. Atık suların ve kanalizasyon sularının arıtılmasında, evsel atıkların zararlarının ortadan kal­dırılıp yeni ürünlerin (gübre, biyogaz, biyodizel vb.) elde edil­mesinde, petrol ve maden atıklarının zararlarının ortadan kal­dırılmasında transgenik mikroorganizmalar kulla­nılmaktadır.

Atık suların biyolojik olarak arıtımının yapıldığı tesisler
Atık suların biyolojik olarak arıtımının yapıldığı tesisler

Biyoürün canlıların oluşturduğu maddelerin işlenmesi ile elde edilen üründür. Biyoürünlerin yarılanma ömrü petrol ürünle­rine göre oldukça kısa olduğu için doğaya daha az zarar verirler. Organik asitler, çözücü maddeler, esterler, selüloz ve kitosan gibi polimerler, gübre, biyoplastik, biyogaz ve biyodizel biyoürünlere örnek gösterilebilir.

Biyoplastik çatallar
Biyoplastik çatallar

Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamalarının İnsan Hayatına Etkisi

Yorum yapın