Urartu Sanatı – Urartu Mimarisi, Heykel ve Kabartma Sanatı, Küçük El Sanatları

Urartu Krallığı MÖ 9 – 6. yüzyıllar arasında Doğu Anadolu’da, Van Gölü çevresinde kurulmuştur. Baş­kentleri bugün Van Kalesi olarak bilinen Tuşpa’dır. İlk dönemlerde şehir devletleri hâlinde yaşayan Urartular, Asur saldırılarına karşı koyabilmek için merkezî bir krallık olarak birleşmişlerdir. Kimmerlerin ve İskitlerin saldırıları sonucu zayıflayan Urartulara MÖ 550’lerde İskitlerle birleşen Medler son vermiştir.

Van Kalesi
Van Kalesi

Urartu Mimarisi

Urartuların yaşadığı bölgenin kayalık bir araziye sahip olması anıtsal kaya mimarlığının ve kral mezarlarının güzide örneklerinin verilmesinde son derece etkili olmuştur. Usta­lıkla işledikleri 20-25 ton ağırlığındaki taşları sarp tepelere çıkararak anıtsal yapılar inşa etmişlerdir.

Meherkapı, Van
Meherkapı, Van

Tapınak, saray, yönetim binaları ve çeşitli bölümleri olan Urartu kaleleri sık kuleli surlarla çevrilidir. Buna en güzel örnek ise Van (Tuşpa) Kalesi’dir. Bu yapılar konum­ları, planları ve yapım teknikleri ile anıtsal mimarlık örnekleridir. Özellikle kendilerine özgü tapınakları ve saraylarındaki apadana adı verilen çok sütunlu kabul salonları Urartuların mimarlık tarihine getirdiği yeni­liklerdir.

Urartu açık hava tapınakları içerisinde önemli bir yere sahip olan Altıntepe Tapınağı (Erzincan) bu tipi en iyi tanıtan örnektir. Tapınaklarda tanrı heykelinin bulunduğu bir kutsal oda, büyük bir avlu, sunak bölümü ve odalar bulunmaktadır. Urartu sanatının en önemli özelliklerinden biri de bu anıtsal yapıların duvar­larını süsleyen duvar resimleridir.

Altıntepe Tapınağı, Erzincan
Altıntepe Tapınağı, Erzincan

Urartuların resmî yapılarını süsleyen duvar resimleri büyük ölçüde Asur resim sanatından etkilenmişse de bazı motifler ve üslup bakımından ondan farklılık gösterir. Canlı ve renkli çeşitli motiflerden oluşan duvar resimlerinde geometrik ve bitkis­el motiflerle çeşitli hayvan sahneleri işlenmiştir.

Urartularda taş temel üzerine kerpiçten yapılan evler, dikdörtgen planlı bir odayla, ona bağlı kutsal bölümden oluşmaktadır. Urartu mimarisinin en önemli eserlerinden birisi barajlar ve su kanallarıdır. Yapılan kazılarda bazıları günümüzde de kullanılan çok sayıda baraj ve sulama kanalı bulunmuştur.

Şamran su kanalı
Şamran su kanalı

Urartularda soylulara ait mezarlar; planları, taş işçiliği ve hediyelerinin zenginliği bakı­mından oldukça önemlidir. Mezar odaları toprak altına kesme taşlarla inşa edilmiş, üstleri iri taş bloklarla kapatılmıştır. Bu mezarlarda altın, gümüş, tunç, demir, fil dişi, pişmiş toprak, taş ve fayanstan yapılan çok sayıda eşya, silah ve ağaç sandalye bulunmuştur. Urartularda ölüleri yakmadan mezar odalarına gömmenin dışında yakılarak küllerinin urne adı verilen küplerle gömülmesi gele­neği de yaygındır.

Urne
Urne

Urartu Heykel ve Kabartma Sanatı

Baştanrı Haldi kabartması
Baştanrı Haldi kabartması

İlk dönemlerinde Mezopotamya uygarlıklarının etkisinde kalan Urartu kabartma ve heykel sanatı zamanla kendine has özellikleri geliştirmiştir. Kabartma ve heykelde daha çok krallar, tanrılar ve tanrıçaları tasvir eden eserler verilmiştir.

Urartu tanrı figürü
Urartu tanrı figürü

Urartu Küçük El Sanatları

Aslan başlı bilezik – Kazan tutacağı

Urartular, maden yönünden zengin olduklarından maden sana­tında nadide eserler vermişlerdir. Kazılarda ele geçen gümüş, bronz ve demirden üretilmiş miğferler, silahlar, kalkanlar, ok uçları, at koşum takımları, tabaklar, bakraçlar, kemerler, ziynet eşyaları ve fibulalar bölgenin madenciliğin merkezi olduğunu göstermektedir. Kanatlı ve boğa başlı tanrı figürleriyle süslü dinî törenlerde kullanılan kazanlar maden sanatının en güzel örnekleri arasında yer almaktadır.

Kazan
Kazan

Urartularda fil dişi, kemik ve ahşap eşya oymacılık sanatı örneklerine de rastlanmaktadır.Urartu Krallığı’nda kullanılan çanak çömleğin en ayırt edici özelliği tek renkli, canlı ve parlak kırmızı renge sahip olmasıdır. Kullanım eşyaları arasında vazo, maşrapa, kadeh ve riton biçimli kap türleri vardır. Bezemeli kaplar üzerinde at, geyik, boğa, kartal gibi çeşitli hayvan ve bitki resimleri ile zengin geometrik motiflerin kullanıldığı görülmektedir.

Urartu sanat eserleri arasında önemli bir grubu da mühürler oluşturmak­tadır. Silindir ve damga mühürlerin üzerinde hayvanlar, karışık varlıklar ve bitkisel motifler bol olarak kullanılmıştır.

Oyma heykel örneği
Oyma heykel örneği

Yorum yapın