Viyana Kongresi ve Uluslararası Sorunlar

Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan özgürlük ve milliyetçilik akımları Napoleon tarafından Avrupa kıtasına yayılmaya çalışıl­mıştır. Fransa’nın bu politikasına karşı Avrupalı diğer güçler birleşerek Fransa’yla savaşmıştır.

Bu savaşlardan sonra Avrupa’nın siyasi haritası alt üst olmuş ve güçler dengesi değiş­miştir. Avrupa’nın yeni siyasi şeklini düzenlemek üzere Fransa’yla savaşan Avrupalı devletler, Viyana’da bir kongre toplamıştır.

Napoleon’un düzenlediği seferler
Napoleon’un düzenlediği seferler

1814’te toplanan Viyana Kongresi, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir toplantı olmuştur. Kongrede İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya galip devletler olarak etkili olmuş ve alınan kararlara yön vermiştir. Kongrede alınan kararlar, 1815’te imzalanmış ve Avrupa’da yeni bir statü mey­dana gelmiştir.

Böylece İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya kendi çıkarları doğrultu­sunda Avrupa’nın siyasi haritasını ve güçler dengesini yeniden düzenlemiştir. Bu güçler hukuk tanımadan ülke sınırlarının nasıl ola­cağını kararlaştırmış ve aldıkları kararları baskıyla diğer devletlere de kabul ettirmiştir.

Viyana Kongresi (Tablo)
Viyana Kongresi (Tablo)

Viyana Kongresi’nde, Aydınlanma Dönemi ve Fransız İhtilali ile oluşan pek çok büyük geliş­menin sanki hiç olmamış gibi kabul edilmesi, Avrupa’ya huzur getirmemiştir. Kongrede milliyetçilik ve özgürlük akımlarını önleye­bilmek için bütün kralların bu akımlar kar­şısında dayanışma ve fiilî yardımlaşmalarını öngören Metternich

(Meternik) sistemi kurulmuştur. Bu sistem çerçevesinde hareket eden ve topraklarında düzeni sağlamak için gerektiğinde baskı ve şiddet uygulamaktan çekinmeyen devletler, 1830-1848 İhti­lallerinin çıkmasını engelleyememiştir.

Yorum yapın