XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Osmanlı Devleti XVI. yüzyılın sonlarından itibaren ülkede ekono­mik ve sosyal sıkıntılar yaşamış, devlet idaresinde zafiyetler ortaya çıkmıştır. Ancak Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında devam eden Otuz Yıl Savaşları nedeniyle Avusturya, Osmanlı Devleti’nin bu za­fiyetinden yararlanamamıştır.

Avrupa’da yaşanan bu karışıklıklar, Osmanlı Devleti’nin Batı’da gücünü korumasını sağlamıştı. XVII. yüzyılın ilk yarısında Avusturya ile büyük bir sorun yaşamayan Os­manlı Devleti, Otuz Yıl Savaşları’ndan sonra batıda stratejik rakibi olan Avusturya ile Erdel Meselesi yüzünden yeniden sıkıntılar ya­şamaya başlamıştır. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı döne­minde bu mesele tam olarak halledilememiştir.

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa (Gravür)
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa (Gravür)

Köprülü Mehmed Paşa’dan sonra sadrazam olan oğlu Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Dönemi’nde Avusturya, Erdel işlerini bahane ederek Osmanlı Devleti’ne karşı girişimlerde bulunmuştur. Bu nedenle Avusturya üzerine sefere çıkan Fazıl Ahmed Paşa 1663’te Uyvar Kalesi’ni fethetmiş ve burayı eyalet hâline getirmiştir. 1664’te Osmanlı ve Avusturya arasında yapılan Vasvar Antlaşması ile Erdel’deki Türk hâkimiyeti onaylanmıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Osmanlıların bütün zor şartlara rağmen en küçük bir yılgınlık göstermeden büyük bir azim ve sebatla otuz sekizinci günde kaleyi fethetmeleri “Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli” de­yimini tarihe mal etmiştir.

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında III. Murad Dönemi’nden itibaren dostane şekilde sürdürülen ilişkiler, XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde bozulmuştur. İlişkilerin bozulmasındaki temel sebep Kırım hanının, Lehistan topraklarına seferler yapması ve Lehistan denetimindeki Kazakların Osmanlı sahillerini vurmasıdır.

Diğer bir sebep ise Lehistan’ın, Eflâk ve Boğdan’daki Osmanlı egemenliğine karşı bazı girişimlerde bulunmasıdır. İki devlet arasındaki bu so­runlar yüzünden Sultan II. Osman (Genç Osman) Lehistan üzerine sefere çıkmıştır. Hotin Seferi olarak bilinen bu sefer, Lehistan’ın barış isteğiyle sonuçlanmış ve Kanuni Dönemi’ndeki sınırlar esas alınmıştır.

Hotin Seferi (Tablo)
Hotin Seferi (Tablo)

Genç Osman

Otuz Yıl Savaşları dolayısıyla Avrupa’da durumun iyice ka­rıştığı sırada II. Osman Lehistan üzerine sefere çıktı. Ancak II. Osman’ın askere az bahşiş vermesi, ulemanın arpalıklarını kesmesi gibi sebeplerle özellikle kapıkulları savaşta başarı göstermedi.

Sultan II. Osman
Sultan II. Osman

Hotin’i iyi savunan Leh ve Kazak ordularına karşı yapılan hücumlar, bizzat padişahın gayretle­rine rağmen sonuç vermedi. II. Osman bu sırada gelen barış teklifini kabul etti ve Hotin Kalesi, Osmanlı Devleti’ne bıra­kıldı. Hotin Savaşı’ndaki gayretsizlikleri nedeniyle II. Osman, Kapıkulu Ocaklarını kaldırmak istedi.

Ancak padişahın yap­mak istediği ıslahatlardan rahatsız olan kesimlerin isyanıyla padişah tahttan indirildi ve kapıkulları tarafından Yedikule Zindanlarında öldürüldü. (Tufan Gündüz, Osmanlı Tarihi El Kitabı, s.112’den düzenlenmiştir.)

IV. Mehmed Dönemi’nde Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında­ki barışın yenilenmesine rağmen muhtemel bir Leh-Rus ittifakı Osmanlıları endişelendirmişti. Ukrayna’yı yöneten Kazakların 1668’de Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Lehistan, Uk­rayna’yı işgal etti. Bunun üzerine IV. Mehmed, Lehistan üzerine sefere çıkarak Kamaniçe’yi fethetti ve Podolya’ya hâkim oldu.

Bu mücadeleler sonucunda 1672 yılında Bucaş ve 1676’daki Zoravna Antlaşmalarıyla Podolya ile Kamaniçe Osmanlı Devleti’ne, Ukrayna da Osmanlı himayesindeki Kazaklara bırakıldı. Osmanlı himaye­sinde Ukrayna’yı yöneten Kazak be­yinin, Rusya’ya yanaşması nedeniyle Rusya üzerine Çehrin Seferi’ne çıkıldı. Osmanlı ordusunun bazı önemli ka­leleri fethetmesi üzerine Rusya barış istedi ve 1681’de Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma olan Bahçesaray Antlaşması yapıldı.

Bahçesaray (Kırım)
Bahçesaray (Kırım)

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda karşı karşıya kaldığı bir diğer stratejik tehdit de Venedik’ti. IV. Murad Dönemi’nde Venedik yönetimindeki Girit’in bir korsan yatağı hâline gelmesi nedeniyle Osmanlı-Venedik iliş­kileri bozulmaya başlamıştı. Korsan faaliyetlerin artması sonucu Osmanlı donanması, 1645’te Girit’i kuşatmış ve 1669’da Girit Adası tamamen Osmanlı yönetimine geçmişti.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Osmanlı Devleti, 24 senelik bir kuşatma sonucunda Girit’e hâkim olmuştur. Bu uzun kuşatma sırasında Venedik, karşı hamle yaparak Boğazlar ve çevresini abluka altına almış ve bunun sonunda İstanbul’da büyük bir kıtlık yaşanmıştır.

————- 0 ————-

Yorum yapın