Yunan Heykel ve Kabartma Sanatı – Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemleri

Mimariye bağlı olarak gelişen Yunan heykel sanatı Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere dört dönemde incelenmektedir.

Arkaik Dönem (MÖ 7-6. yy.):

Yunan heykel sanatının ilk anıtsal örneklerinin ortaya çıktığı Arkaik Dönem’de insan vücudunu oluşturan unsurlar aslına uygun biçimde şekillendirilmiştir. Dönemin serbest heykellerinde katı görünümlü ve cepheden tasvir edilen genç erkek (Kuros) ve genç kız (Kore) heykelleri önemli bir yere sahiptir.

Gerçek kişileri ve tanrıları temsil etmeyen bu heykellerin, tanrı veya tanrıçalara sunulan adak­lar olduğu kabul edilmektedir. Yunan heykelleri Mısır ve Mezopotamya heykellerinde olduğu gibi cepheden ve hareketsizdir. Ancak bacak ve kolların gövdeden ayrılması, çıplak oluşları ve desteğe ihtiyaç duymamaları nedeniyle Mezopotamya ve Mısır örneklerinden ayrılır. Kore heykelleri genellikle gövdeye yapışık, kıvrımsız kalın kumaştan uzun bir giysi ile gösterilmiştir. Dudak uçları hafifçe yukarı kaldırılarak, yüze tebessüm ifadesi verilmiştir.

Kore Heykeli, Delfi
Kore Heykeli, Delfi

Heykeller frontal ve simetrik görünümleri ile Mısır heykellerini anımsatır. Delfi’deki Atlet Heykellerinde görüldüğü gibi kollar vücuda birleşmiş ve eller yumruk gibi sıkılarak vücuda yapıştırılmıştır. Heykellerde omuzlar geniş, bel ince, kalça dar, gözler iri ve badem biçimlidir. Adaleler ve saçlar belirtilmiş olmakla birlikte tam bir doğallık yansıtmaz. Baş iri, saçlar lüleler hâlinde omuzlara düşmüştür. Dönemin diğer örnekleri arasında Sisam’daki “Tanrıça Hera Heykeli” ve Atina’daki “Gülümseyen Kadın Heykeli” gösterilebilir.

Tanrıça Hera Heykeli
Tanrıça Hera Heykeli

Arkaik Dönem’de eserlerde ilk kez alınlık, friz, metop ve akroterlerde tanrılarla ilişkili kabartmalara yer verilmiştir. Kabartmalarla süslenmiş olduğunu bildiğimiz en erken tarihli yapı MÖ 7. yy. ortalarına tarihlenen Girit Adası’ndaki Prinias (Pirinyas) Tapınağı frizidir.

Bir süvari alayının betimlendiği kabartmalarda, atlar ve biniciler şematik ve gerçeküstü boyut­ları ile oldukça oransız bir görünüm sunar. MÖ 6. yüzyılın başlarında inşa edilen Korfu Artemis Tapınağı’nın (MÖ 580) alınlık kabartmalarında, Gorgo Medusa ile hayvan ve insan kabartmalarından oluşan bir sahneye yer verilmiştir.

Artemis Tapınağı alınlık kabartmaları, Korfu
Artemis Tapınağı alınlık kabartmaları, Korfu

Geç Arkaik Dönem (MÖ 525-490):

Bu dönemde kore ve kuros heykelleri, eskiye oranla daha doğal ve gerçekçi bir görünüm kazanmış olmakla birlikte, yüz ve saçlarda kalıplaşmış özellikler devam etmektedir. Genç erkek heykellerinde vücudu oluşturan unsurların oranı; eklem, kaslar ve diğer oylumlar artık insan vücudunun başarıyla aksettirilebildiğini göstermektedir.

Delfi Apollon Tapınağı’nda bulunan friz kabartmaları bu dönemde ulaşılan ileri seviyeyi göstermektedir. Karmaşık kompozisyon­larda tanrıların devlerle savaşını konu alan hareketli ve figürlü kabartma­larda derinlikli ve gerçekçi bir anlatım bulunmaktadır.

Apollon Tapınağı friz kabartmaları, Delfi
Apollon Tapınağı friz kabartmaları, Delfi

Klasik Dönem (MÖ 490-330):

MÖ 5. yüzyılın başlarından itibaren Arkaik Dönem heykellerindeki katı ve frontal duruş yerini, vücudun doğal yapısına uygun biçimlere bırakmıştır. Bu dönemde heykel sanatı teknik ve artistik özellikleriyle doruk noktasına ulaşmıştır. Klasik Dönem ile bir­likte, insanlık tarihinde ilk kez insan vücudu bağımsız bir varlık ve estetik bir değer olarak kabul edilmiş ve sanatın ana objesi olmuştur.

İdeal ölçü­lerdeki insan vücutları ve yüz, Klasik Dönem heykeltıraşlığının başlıca özelliğidir. Baş, gövde, kollar ve bacaklarda farklı duruşlar görülmektedir. Ayrıca elbise ile vücut arasında gerçekçi bir uyum yakalanmıştır. İlk kez bu dönemde, heykeltıraşlar insan vücudunu meydana getiren uzuvların boyutları konusunda gözlem ve pratiğe dayanan ideal oranlar geliştirmişlerdir.

Tanrılar, kusursuz kabul edildiğinden, ideal fiziksel vücuda sahip genç erkekler tanrı ve sakin görünümlü zarif genç kadınlar tanrıça olarak gösterilmiştir. Bununla birlikte, yalın ve tanrısal güzelliği bozacağı düşüncesiyle yüzlerde belirli bir duyguyu ifade etmekten bilinçli olarak kaçınılmıştır.

Bu dönemde yetişen ünlü heykeltıraşlar hareket hâlindeki bir bedenin üç boyutlu görünümünü oldukça iyi gözlemlemiş ve gerçekçi bir şekilde eserlerine aktarmıştır. Böylece heykellerde ağırlığı taşıyan bacak­lar ve gövdenin dengesi sağlanarak, figürün bir sonraki hareketini yansı­tabilecek düzeye erişilmiştir. Bunu en açık şekilde Myron‘un (Miron) ünlü Diskopol (Disk Atan Atlet) heykelinde gözlemlemek mümkündür.

Sanatçı, ağırlığı sağ ayağı üzerine eğilmiş hâlde, elinde tuttuğu diski fırlatmak üzere olan bir atletin bu zor duruşunu başarıyla aktarmıştır. Diğer ünlü heykeltıraş Phedias (Fidyas) ise Atina Parthenon ve Olympia Zeus Tapınaklarının tanrı heykellerini yapmıştır.

Zeus Heykeli, Phedias
Zeus Heykeli, Phedias

Tapınaklarda heykelle beraber kabartma­lara da çokça rastlanmaktadır. Aigina Aphaia Tapınağı alınlıklarındaki Troya Savaşı’nı konu alan kabartmalarda eğilme, düşme, diz çökme veya uzanma gibi farklı duruşlar başarı ile yansıtılmış, boyut ve figürler arasında tutarlı bir uyum yakalanmıştır. Yine Olympia Zeus Tapınağı’nda metoplardaki kabartmalarda ise olimpiyat oyunlarının efsanevi kahramanı Herakles tasvir edilmiştir.

Troya Savaşı kabartmaları, Aigina Aphaia Tapınağı
Troya Savaşı kabartmaları, Aigina Aphaia Tapınağı

Helenistik Dönem (MÖ 330-30):

Bu dönemde Yunan kültürünün, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden etkilenmesi sanatta da köklü değişimlere neden olmuştur. Mimaride olduğu gibi heykel ve kabartmada geleneğe bağlı olmakla birlikte, konuları ve eğilimleri açısından yeniliklere açık bir sanat anlayışı görülmektedir.

Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade, heykeltıraşlara konu olmuştur. Acı, korku, keder ve sevinç gibi ifadeler ve bu duygularla uyumlu zaman zaman abartılı hareketler heykellerde görülen özelliklerdir.

Yüz ifadelerindeki acı, korku ve keder
Yüz ifadelerindeki acı, korku ve keder

Heykeltıraşların mitolojik hikâyeler veya tarihî olaylardan esinlenmeleri ve teknik açıdan oldukça güç olan grup heykellerine karşı ilgileri yine bu dönemde ağırlık kazanmıştır. Eskiye kıyasla dinî konulardan uzaklaşılmıştır. Dönemin en ünlü sanatçılarından biri olan Lysippos, Polykleitos tarafından getirilen başın gövdeye olan 1/7 oranını, figürlere daha ince, esnek ve uzun görünüm kazandıracak biçimde 1/8’e çıkartmıştır.

Dönemin ünlü eserlerinden biri olan Bergama’daki Zeus Altarı kabartma­larında bu özellikler açıkça görülmektedir. Dönem heykel­tıraşlığının diğer ünlü eseri, Laokoon ve oğullarının yılanlar tarafından öldürülüşünü tasvir eden heykel grubudur.

Zeus Altarı, Bergama
Zeus Altarı, Bergama

Rahip Laokoon ve oğullarının Apollon tarafından gönderilen yılanlarla mücadelesinde, figürlerin acı ve ıstırap dolu yüz ifadeleri, gergin vücutları ile uyum içindedir. Heykeltıraşlar tasvir edilen figürlerin kıyafetlerinin yansıtılmasında da oldukça başarılıdır.

Semadirek Adası’nda bir deniz zaferinin anısına dikilmiş olan zafer tanrıçası Nike Heykeli sanatçıların bu konuda ulaştığı yüksek teknik ve artistik düzeyi en iyi yansıtan eserlerden biridir. Bir geminin pruvasına yeni ayak basan tanrıçanın kanatları rüzgârın etkisiyle tamamen açılmış, güçlü rüzgâr ince giysisini vücuduna yapıştırmıştır.

Nike Heykeli
Nike Heykeli

“Yunan Heykel ve Kabartma Sanatı – Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemleri” üzerine bir yorum

Yorum yapın