İhtilaller Çağı – 1830 İhtilalleri

Napoleon’dan sonra Fransa tahtına geçen XVIII. Louis (Lui), başlan­gıçta anayasalı meşruti bir rejim kurmuştur. Ancak yeni kral kısa bir süre içinde özgürlükleri kısıtlayarak basına sansür koymuş ve üniversiteleri denetim altına almıştır.

XVIII. Louis’nin yerine geçen X. Charles (Çarls), Fransa’da monarşiyi yeniden kur­mak için harekete geçmiş ve kiliseyi koruyan kanunlar çıkarmıştır. Bu kanunlarla X. Charles, iktidarını din adamlarına ve soylulara dayandırmak istemiştir. Gelişmeler karşısında tedirgin olan libe­raller, hoşnutsuzluklarını belli etmeye başlamıştır.

XVIII. Louis (Gravür)
XVIII. Louis (Gravür)

X. Charles, ülkede her türlü muhalefeti ortadan kaldırmak isteyince 1830’da Paris’te üç gün süren kanlı çarpışmalar yaşanmış ve kral tahtını bırakarak kaçmıştır. Bunun üzerine Fransız İhtilali’ne olan sempatisi ve liberal fikirleri ile tanınan Louis Philippe (Lui Filip) Fransa tahtına geçmiştir. Meclis­te ant içerek görevine başlayan Louis Philippe, halkın seçimi ile Fransa kralı olarak iktidara gel­miştir. Bu nedenle 1830 İhtilali ile Fransa’da daha demokratik bir yönetim kurul­muş ve ihtilal başarıyla sonuç­lanmıştır.

Viyana Kongresi ve onun temsil ettiği düzene karşı olan 1830 İhtilalleri, Avrupa’da kralların alışık olmadığı bir di­renme hareketidir. Bu tarihe kadar genellikle devletler birbirleri ile karşı karşıya gelmiştir. Oysa burada kralın karşısına, bizzat ihtilal düşünceleriyle uyanmış olan Avrupa halkı çıkmıştır.

1830 İhtilalleri’nin Fransa’da başlaması (Tablo)
1830 İhtilalleri’nin Fransa’da başlaması (Tablo)

Fransa’ya yeni bir düzen getirerek halk egemenliğini ortaya koyan bu ihtilal, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de yankı uyandırmıştır. 1830 İhtilalleri, Fransa’da olduğu gibi Belçika ve İspanya’da da liberalizmin başarısı ile sonuçlanmıştır. Hollandalılara karşı bağımsızlığını kazanan Belçika’da ve liberallerin yö­netimi ele geçirdiği İspanya’da, meşruti yönetimler kurulmuştur.

İngiltere’de liberalizm daha da güçlenmiş ve liberaller hükü­mete geçmiştir. İtalya ve Polon­ya’daki bağımsızlık hareketleri ise Avusturya ve Rusya tarafın­dan bastırılarak engellenmiştir. Dolayısıyla Doğu Avrupa’da mut­lakıyet yönetimleri sürmekle beraber Batı Avrupa’da demokrasi gelişmeye devam etmiştir.

Belçika İhtilali (Gravür)
Belçika İhtilali (Gravür)

Yorum yapın