Üreme Sistemi – Üreme Nedir? Üreme Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi Nelerdir?

Canlıların ortak özelliklerinden biri de üremedir. Çok hücreli canlılardan olan insan doğar, büyür ve ölür. Ölmeden önce neslini devam ettire­bilmek için kendine benzer bireyler meydana getirir. Böylece canlının temel özellikleri kendinden sonraki nesillere aktarılmış olur. Bu olaya üreme denir.

Aynı türden olan ve cinsiyetleri farklı olan her bir bireye eşey denir. Cinsiyetleri farklı olan bireylerin üreme organlarının farklı­dır. Bireyin vücudunda yumurtalık varsa dişi, testis varsa erkek olarak adlandırılır. Eşeyi farklı olan iki bireyin üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelen üreme çeşidine eşeyli üreme denir.

Üreme Sistemi

Üreme organla­rına gonat, üreme hücrelerinden her birine gamet, gametlerin birleş­mesi olayına döllenme, gametlerin birleşmesiyle oluşan hücreye ise zigot denir. Üreme sistemi, üreme organları ve bu organların çalış­masını düzenleyen eşeysel bezlerin (dişilerde yumurtalık, erkeklerde testis) birlikte oluşturduğu sistemdir.

Bilgi Notu

Gamet: Üreme hücrelerine gamet denir. Gametlerin oluşma olayına gametogenez denir. Gametogenez dişi bireyde gerçekleşirse olaya oogenez, erkek bireyde gerçekleşirse spermatogenez denir. Gametler, haploit (n) kromozomlu hücrelerdir. İnsan diploit (2n) kromozomlu canlıdır.

Eşeyli üre­mede üreme ana hücrelerinin mayoz bölünme ile kromozom sayısı yarıya indirilir ve döllenme sonucu insan tü­rünün kromozom sayısının sabit kal­ması sağlanmış olur.

Üreme Sisteminin Yapı, Görev ve İşleyişi

Üremeyi gerçekleştiren hücrelerin çekirdeği ve sahip olduğu kromo­zomlar üremenin temelidir. Cinsiyet kromozomları iki adettir ve bunlar X ve Y kromozomlarıdır. İnsanda 46 kromozom vardır ve bunların iki tanesi cinsiyet kromozomlarıdır. Bu kromozomların 44’ü vücut kromozomları (otozom), 2’si eşey kromozomlarıdır (gonozom).

Cinsiyet kromozomları dişilerde XX, erkeklerde ise XY’dir. Dişi ve erkek bireyler arasındaki farkların Y kromozomuna, testis ve ovaryuma bağlı oldu­ğu, genetik bilimi ve deneysel embriyoloji ile ortaya çıkarılmıştır. Do­ğumdan sonra dünyaya gelen bireyin eşeysel bezleri, ergenlik çağına kadar faaliyet göstermez.

Ergenlik çağında hipofizin ön lobundan ve hipofizin kontrol ettiği eşeysel bezlerden salgılanan hormonlar, erişkin dişi ve erkeğe özgü özelliklerin belirlenmesini, üreme hücrelerinin (yu­murta ve sperm) üretilmesini, gametlerin canlılığını korumasını, üreme için mevcut yapılarının hazır bulunmasını ve üreme organlarının sağlı­ğının korunmasını sağlar. Bu özelliklerden dolayı eşeysel bezler karma bezlerdir.

Yorum yapın