Bitkisel Dokular – Örtü Doku Nedir?

Örtü doku; bitkinin tüm yüzeyini deri gibi örten, bitkiyi çevresel etkilere karşı koruyan dokudur. Bitkiyi su kaybına, böcek vb. canlıla­ra ve mekanik etkilere karşı koruyarak ilk savunma hattını oluşturur. Epidermis ve mantarlaşmış doku (peridermis) olarak iki kısımdan oluşur.

Otsu bitkilerde ve odunsu bitkilerin genç olan kısımlarında örtü doku epidermis olarak isimlendirilir. Odunsu bitkilerde, gövde ve köklerin yaşlı bölgelerinde epidermisin yerini peridermis (periderm) denilen koruyucu bir doku alır.

a) Epidermis

Genç bitkilerde kök, gövde, yaprak gibi organların dış yüzeyini örter. Genellikle tek sıralı hücre tabakasından olu­şur ve hücreler arasında boşluklar bulunmaz. Küçük kofullu, az sitoplazmalı ve canlı olan epidermis hücrelerinde kloroplast bulunmaz.

Bitkinin gövde ve yapraklarında bulunan epidermis hüc­relerinin dış çeperlerinde daha çok kalınlaşma vardır. Bu kalınlaşma, epidermisten salgılanan kütin denilen mumsu maddenin birikmesiyle oluşur. Kütin maddesinin birikmesi sonucunda kütikula tabakası meydana gelir. Saydam ve mumsu olan kütikula tabakası, ışığı geçirir.

Yaprağın enine kesiti (x400)
Yaprağın enine kesiti (x400)

Bu tabaka su kaybına, mekanik etkilere, güneşin zararlı ışınları­na ve parazit canlıların saldırılarına karşı bitkiyi korur. Bit­kinin kök sisteminde kütikula tabakası bulunmaz. Kütikula tabakasının kalınlığı bitkinin yaşadığı bölgeye göre değişir. Kütikula tabakası; kurak bölge bitkilerinde su kaybını azaltmak için kalın, nemli bölge bitkilerinde ise incedir.

Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla stoma, hidatod, tüy ve emergens denilen yapılar meydana gelir.

  • Stoma (Gözenek)

Stoma, yapraklarda ve genç bitkilerin gövdelerinde yer alan epidermiste bulunur. Bitkilerin toprak altı kısımlarında stoma bulunmaz. Stomaların görevi; bitkinin gaz alışverişi­ni ve terlemesini sağlamaktır. Stomalar kloroplast taşıdık­ları için fotosentez de yaparlar. Stomalar açılıp kapanarak terleme sonucu oluşan su buharının dışarı atılmasını sağlar.

Solunum sırasında havadan oksijen alınması ve oluşan kar­bondioksitin dışarı verilmesi stomalar ile gerçekleşir. Fotosentezde gerekli olan karbondioksitin atmosferden alınması ve oluşan oksijenin dışarı verilmesi yine stoma ile sağlanır.

Stoma (x400)
Stoma (x400)
  • Hidatod

Bitkilerde fazla suyun atılmasını sağlayan yapıdır. Nem oranı fazla olan bölgelerde yaşayan bitkilerin yaprak kenar­larında bulunan açıklıklardan su çıkışı olur. Bu açıklıklara hidatod denir. Hidatodlar, stomalar gibi açı­lıp kapanmaz. Bitkideki fazla su, hidatodlardan gutasyon (damlama) yoluyla sıvı hâlde dışarı atılır. Damlama olayı gerçekleştiğinde suyla beraber bir miktar madensel tuz da bitkiden uzaklaştırılır.

Hidatodlarda gutasyon olayı
Hidatodlarda gutasyon olayı
  • Tüy

Tüy, epidermis hücrelerinin dışa doğru gelişme­siyle meydana gelen çıkıntılardır. Bir ya da birden fazla hücreden oluşabilir. Tüylerin örtü, savunma, salgı, tırmanma, emme gibi farklı yapı ve görevleri vardır. Yaprakta bulunan örtü tüyleri, güneş ışığını geri yansıtır ve yaprağın aşırı şekilde ısınmasını en­geller.

Savunmayı sağlayan tüylere en güzel örnek, ısırgan otu bitkisinde görülür. Bu bitki­nin savunma tüyünden yakıcı bir madde salgılanır. Yakıcı madde hayvanlara karşı bitkiyi korur. Salgı tüyleri de hoş kokulu ve uçucu maddeler salgılar. Nane, sardunya vb. bitkilerde bulunur.

Tırmanma tüyleri, sarmaşık vb. bitkilerde tutunmayı sağlar. Kök emici tüyleri, köke yakın yerde bulunur. Görevi kökün yüzey alanını artırarak topraktan daha fazla su ve mineral emilimini sağlamaktır.

Fesleğende örtü tüyü - Duvar sarmaşığında tırmanma tüyleri
Fesleğende örtü tüyü – Duvar sarmaşığında tırmanma tüyleri
  • Emergens (Diken)

Bitkilerin hayvanlara karşı korunmasını ve savunmasını sağlayan sivri çıkın­tılardır. Epidermis ve altındaki dokulardan oluşur. Gül, böğürtlen vb. bitkilerde bulunur. Gül bitkisinde emergensler epidermis ile korteksten gelişir ve iletim demeti bulundurmaz.

Gül bitkisinde emergens
Gül bitkisinde emergens

b) Peridermis (Mantarlaşmış Doku)

Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdelerini saran epidermis, zamanla parçalana­rak kuruyup dökülür. Epidermisin yerini, mantar kambiyumu tarafından üretilen periderm adlı koruyucu doku alır. Oluşan mantar hücreleri, süberin denilen su geçirmeyen mumsu maddeyi çeperlerinde biriktirir ve ölür.

Mantar dokusu bitki­yi mekanik etkilerden ve hastalık yapıcı patojen canlılardan korur. Ayrıca süberin su kaybına karşı da bitkiyi korur. Mantar kambiyumu, mantar doku ve paranki­ma hücrelerinin hepsinin biraraya gelmesiyle periderm meydana gelir. Peridermin üzerinde lentisel (kovucuk) denilen açıklıklar oluşur.

Odunsu gövdedeki lentiseller
Odunsu gövdedeki lentiseller

Gövdeyi saran lentiseller, mantar tabakasında bulunduğu yerlerde gövdeyi kesintiye uğratır. Hal­ka, oval, çizgi, yatay açıklık şeklinde görünür. Lentiseller, odunsu bir gövde veya kökteki canlı hücrelerin dış ortamla gaz alışverişi yapmalarını sağlar.

Yorum yapın